Innovation through structured creativity

Genom åren har det funnits många modeller för hur vi bör hantera våra ändliga resurser, och cirkulär ekonomi är en del av dessa modeller men baserad på affärsmässiga grunder. Istället för att ta bort från befintliga system, lägger teorierna till aktiviteter, som bidrar till återvinning, återanvändande och mycket tidigt i processen för att skapa produkter anpassade för dessa tankar. Cirkulär ekonomi är inspirerat av naturliga kretslopp till skillnad från vårt mer linjära tänkande kring hur resurser förbrukas och till slut destrueras.

Dagens linjära ekonomiska modell är uppenbart negativ för både ekonomin, miljön och människor. Den skapar brist på naturresurser, alltför hög belastning på jordens ekosystem, ständigt skiftande priser på råmaterial och andra risker. Många företag ser nu att den linjära ekonomiska modellen behöver ändras så att vi kan se ekonomisk tillväxt på verkliga grunder. Steget från linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi i vilken materialflöden är cirkulära så att produkter går att användas och konsumeras med minimalt råvaruuttag och genererat avfall, möjliggör denna transformation. Materialtillgång, priser på råvaror och lägre belastning på jordens ekosystem jämfört med den linjära ekonomiska modellen, är de positiva egenskaper vi kan åtnjuta med en cirkulär ekonomi.

Det Naturliga Steget är en organisation vars idéer jag studerat tidigare som också bygger på mycket samma tankar, att våra resurser är ändliga men att vi, genom kloka val, kan göra val som ger långsiktighet.

Cirkulär ekonomi bygger på följande nedanstående principer:

  1. Återanvändas
  2. Materialåtervinnas
  3. Energiutvinnas

(i fallande önskvärdhet)

För att ställa om från en linjär till en cirkulär ekonomi kan ett företag eller organisation:

  1. Ta bort miljöfarliga ämnen.
  2. Designa om produkterna så att de materialmässigt går att ta isär i sina beståndsdelar.
  3. Använda förnyelsebar energi till produktion och transporter.
  4. Återföra material enligt önskvärdhetslistan ovan.
  5. Dela, hyra eller leasa produktionsmedel snarare än att äga dem själva, och på samma sätt hyra eller leasa ut produkterna till sina kunder snarare än att sälja dem. På så sätt säljer man ”funktionen” snarare än produkten.

Inom tjänstesektorn ser vi ett starkt ökat utbud som kommer, på sikt, minska behovet av fysiskt gods i de nivåer vi ser idag. Dock ska vi ha i åtanke att en stor del av jordens befolkning tar stora steg framåt vad gäller utveckling och kommer att ha ett ökat resursbehov. Goda kombinationer av tjänster och produkter gör att företag kan erbjuda bättre och dyrare produkter när fler delar på kostnaden, och kan få fler användare som betalar prenumerationsavgifter löpande, alltså fortsatt bra affärer trots lägre antal producerade enheter, win win för alla!

Om ni vill läsa mer om cirkulär ekonomi, vars tankar drivs av Ellen MacArthur foundation, så hittar ni det här, Ellen MacArthur publications

Courtesy of Ellen MacArthur foundation

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *